ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ▪️ให้มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ ๗-๑๒ และ ๑๔-๑๙…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอสำรวจการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🚩ขอให้นิสิตทุกท่าน กรอกข้อมูล ในระบบกูเกิลฟอร์ม ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩เรียน/เจริญพร คณาจารย์ทุกท่าน 🚩วันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 🚩ขอให้คณาจารย์ทุกท่าน ▪️กรุณาแจ้งนิสิตได้รับทราบ▪️นัดวัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 🚩ได้ประชุมร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยฉีด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 🚩กำหนดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 5…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 🚩ขอนัดประชุมบุคลากร เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 🚩วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 🚩เวลา 19.00 น. 🚩ด้วยระบบออนไลน์ ▪️คณะกรรมการตรวจประเมิน1.พระราชรัตนสุธี, รศ ดร.…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

▪️เรียน/เจริญพร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรทุกท่าน ▪️สำนักงานวิชาการ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร เรื่อง ให้ออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ▪️โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Photochop หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถส่งไฟล์เข้าโรงพิมพ์ได้ ▪️สำนักงานวิชาการ จะส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขต…

ไม่มีหมวดหมู่
0

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช…

1 2 3 4 28