สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education in Social Studies
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นผู้มีความใฝ่รู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ มีแนวทางการดำเนินการ และมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และดำรงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลาย และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
๓. สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษาสำหรับผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม
๖. สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

ไฟล์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

sutep

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๔ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครุศาสตร์บัณฑิต (สังคมศึกษา) ๒๕๒๘, วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

๒. พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
ค.ด. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๖, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๑ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๕๙ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
ค.ด. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๖, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๑ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๕๙ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. พระครูใบฎีกาธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์) อาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๑ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๕๙ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. นายนัชพล คงพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๖๑, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๘ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย