สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ปี ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Studies

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(สังคมศึกษา)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Studies)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Social Studies)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในกเรียนรู้สังคมศึกษา และนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ทางสังคมศึกษามาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้แก่นิสิตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของวิชาชีพ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถพัฒนารูปแบบการสอนและจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้วิชาสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

ไฟล์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์) รายละเอียด

๒. นางกนกวรรณ ขอบทอง รายละเอียด

๓. นางสาวสริญญา มารศรี รายละเอียด

๔. นายไสว แก้วเกตุ รายละเอียด

๕. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง ประธานหลักสูตร รายละเอียด