สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education in Social Studies
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นผู้มีความใฝ่รู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ มีแนวทางการดำเนินการ และมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และดำรงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลาย และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
๓. สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษาสำหรับผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม
๖. สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

ไฟล์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์) รายละเอียด

๒. นางกนกวรรณ ขอบทอง รายละเอียด

๓. นางสาวสริญญา มารศรี รายละเอียด

๔. นายไสว แก้วเกตุ รายละเอียด

๕. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง ประธานหลักสูตร รายละเอียด