ติดต่อวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ที่
217/9 หมู่ 6 ตำบลบึงพระ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-985085
อีเมล์>> mcu.pl@mcu.ac.th
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อ 202
สาขาวิชาปรัชญา ต่อ 207
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต่อ 211
สาขาวิชาสังคมศึกษา ต่อ 305
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต่อ 304
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ 301
ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท พระพุทธศาสนา) ต่อ ….
ฝ่ายบริหาร ต่อ 103
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 300
งานกิจการนิสิต ต่อ 205
งานการเงินและบัญชี ต่อ 204
งานทะเบียนและวัดผล ต่อ 303
งานบริหารงานบุคคล ต่อ 103
งานพัสดุ ต่อ 102
งานคอมพิวเตอร์ ต่อ 208
งานห้องสมุด ต่อ 209
งานเลขานุการฯ ผู้อำนวยการ ต่อ 201

แผนที่ตั้งวิทยาลัย