งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อาคารสถานที่
mcupl
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ย้ายที่ทำการใหม่ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำบลบึงพระ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ ๕๐๐ กว่าไร่  ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร โดยมี
๑. อาคารเรียนรวม “พระพุทธชินราช” ขนาด ๔ ชั้น ยาว ๑๗๓ เมตร  โดยแยกเป็นส่วนใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– สำนักงาน                 จำนวน ๑๔ ห้อง            มีความจุห้องละ ๙ ที่นั่ง
– ห้องประชุมใหญ่           จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๓๐๐ ที่นั่ง
– ห้องประชุมย่อย           จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๖๐ ที่นั่ง
– ห้องสมุด                  จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๗๐ ที่นั่ง
– ห้องเรียนอัจฉริยะ         จำนวน   ๓ ห้อง            มีความจุห้องละ ๔๕ ที่นั่ง
– ห้องเรียนคอมพิวเตอร์     จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๔๐ ที่นั่ง/คอมพิวเตอร์ ๔๐ เครื่อง
– ห้องปฏิบัติงานวิจัย จำนวน ๑ ห้อง มีคอมพิวเตอร์สืบค้น จำนวน ๕ เครื่อง
– ห้องอาเซียนศึกษา จำนวน ๑ ห้อง มีคอมพิวเตอร์สืบค้น จำนวน ๑๐ เครื่อง
– ห้องเรียน                  จำนวน ๓๗ ห้อง            มีความจุห้องละ ๔๐ ที่นั่ง
– ห้องสุขา                  จำนวน ๒๔ ห้อง           มีความจุห้องละ ๙๖ ที่นั่ง
– ห้องถ่ายเอกสาร           จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องครัว                  จำนวน ๑ ห้อง
– สหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัย     จำนวน ๑ ห้อง
๒. อาคารเรียน “พุทธชินสีห์วรธาดา”  มีรายละเอียดดังนี้

– ห้องเรียน      จำนวน  ๘ ห้อง   มีความจุ ๔๐ ที่นั่ง
– สำนักงาน     จำนวน ๔ ห้อง
– ห้องประชุมย่อย จำนวน ๒ ห้อง  มีความจุห้องละ ๑๐๐ ที่นั่ง

– ห้องรับรอง   จำนวน ๑ ห้อง มีความจุ ๕๐ ที่นั่ง
– ห้องคอมพิวเตอร์    จำนวน ๑ ห้อง มีความจุ ๒๐ ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง
– ห้องสมุด    จำนวน ๑ ห้อง   มีความจุ  ๓๐ ที่นั่ง
– ห้องสุขา    จำนวน ๑๒ ห้อง
3. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ความจุ ๖๐๐ ที่นั่ง
ที่ตั้ง
ตำบล บึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

16.742928, 100.302149