ผู้บริหารและกรรมการประจำวิทยาลัย

คณะผู้บริหารประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1. พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก, ผู้ก่อตั้ง/ประธานที่ปรึกษา

IMG_8964

2. พระราชรัตนสุธี รศ.ดร.  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

3. พระครูรัตนสุตตาภรณ์ ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

4. รศ.ดร. ปัญญา นามสง่า  รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ruleFile1024

5. นางสาวปรานอม ดีอาจ   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

6. นางสิริกมล ทองเชื้อ   ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ