ผู้บริหารและกรรมการประจำวิทยาลัย

คณะผู้บริหารประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1. พระราชรัตนสุธี รศ.ดร.  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

2. พระครูรัตนสุตตาภรณ์ ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

4. ผศ.ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์  รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

5. นางสาวปรานอม ดีอาจ   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

6. นางสิริกมล ทองเชื้อ   ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ