กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือ การรับสมัครการคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา การลงทะเบียน ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต งานจัดทำระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
13932160_1476601182366231_74809575_o
13932251_1476601135699569_989774998_o
ภาระงานทะเบียนและวัดผล

  ๑.วางแผนและประสานงานการจัดทำตารางสอนตารางสอบของหลักสูตร
  ๒.ติดตามผลการเรียนของนิสิต
  ๓.ควบคุมดูแลแจ้งผลการเรียนส่งกองทะเบียนและวัดผลกลาง
  ๔.ประสานงานเกี่ยวกับคำร้องของนิสิต

   ๑.ขอถอนวิชา ขอลาพักการเรียน
   ๒.ขอลงทะเบียนเรียนเกิน
   ๓.ขอเลื่อนวันชำระเงินค่าลงทะเบียน
   ๔.ขอรักษาสภาพนิสิต

  ๕.ขอยกเลิกการหยุดพักการเรียน
  ๖.ขอย้ายคณะ
  ๗.ประสานงานการจัดนิทรรศการ
  ๘.ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาในการให้คำปรึกษาเรื่องลงทะเบียนในรายวิชาที่
  เกี่ยวกับนิสิต
  ๙.สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบ
  ๑๐.จัดทำเอกสารรับรองนิสิตนักศึกษา
  ๑๑.จัดทำหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตนักศึกษา
  ๑๒.จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี
  ๑๓.รวบรวมและรายงานผลการศึกษาของนิสิต
  ๑๔.รวบรวมการประเมินผลการสอนของอาจารย์
  ๑๕.รวบรวมประวัตินิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ทุกวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร
  ต่างๆ ที่เปิดสอน
  ๑๖.จัดทำประจำตัวบัตรนิสิต
  ๑๗.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

  ๑.รวบรวมและรายงานผลการศึกษาของนิสิต
  ๒.ประสานงานการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
  ๓.ติดตามผลการศึกษาของนิสิต
  ๔.ประสานงานการออกปริญญาบัตร
  ๕.ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในการให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอน