งานคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1466386692724
การศึกษา
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๑. การจัดสรรเวลาในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
1470206888193941425862
20160803_133721
๒. งานบริการซ่อมแซม/ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
14702070007489805257621470206914072-654878129
๓. การบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา MCUPL Authentication
Clip_46Clip_47
๔. การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์หลัก www.pl.mcu.ac.th และ fanpage facebook https://www.facebook.com/mcupitlok/
Clip_48Clip_49

Fanpang งานเทคโนโลยีสารสนเทศ