ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พุทธศาสตรบัณฑิต ที่จบจาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ฐานข้อมูลอัพเดท https://drive.google.com/file/d/0B0lY9hrxyTYHS0RjakVOOUV2TTA/view
รุ่นที่ ๑ – พธ.บ.รุ่น ๔๘
รุ่นที่ ๒ – พธ.บ.รุ่น ๔๙
รุ่นที่ ๓ – พธ.บ.รุ่น ๕๐
รุ่นที่ ๔ – พธ.บ.รุ่น ๕๑
รุ่นที่ ๕ – พธ.บ.รุ่น ๕๒
รุ่นที่ ๖ – พธ.บ.รุ่น ๕๓
รุ่นที่ ๗ – พธ.บ.รุ่น ๕๔
รุ่นที่ ๘ – พธ.บ.รุ่น ๕๕
รุ่นที่ ๙ – พธ.บ.รุ่น ๕๖
รุ่นที่ ๑๐ – พธ.บ.รุ่น ๕๗
รุ่นที่ ๑๑ – พธ.บ.รุ่น ๕๘
รุ่นที่ ๑๒ – พธ.บ.รุ่น ๕๙
รุ่นที่ ๑๓ – พธ.บ.รุ่น ๖๐
รุ่นที่ ๑๔ – พธ.บ.รุ่น ๖๑
รุ่นที่ ๑๕ – พธ.บ.รุ่น ๖๒
รุ่นที่ ๑๕ – พธ.บ.รุ่น ๖๓
รุ่นที่ ๑๕ – พธ.บ.รุ่น ๖๔
@เพจข่าวรับสมัครงาน