สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(English)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ความสำคัญของหลักสูตร
ความสำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการทูต ธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุขแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ชื่อ นายจิรพจน์  ขวัญคง รายละเอียด

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2550,มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2548,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก แม่กองธรรมสนามหลวง

2. ชื่อ ผศ.สุทัศน์  อาสนาชัย รายละเอียด

นายสุทัศน์ อาสนาชัย

วุฒิการศึกษา
M.A.(Linguistics),2542,University Of Mysore (ประเทศอินเดีย)
พธ.บ. (การสอนสังคม),2540,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๕ ประโยค

3. ชื่อ ผศ.จุมพต อ่อนทรวง รายละเอียด

นายจุมพต อ่อนทรวง

วุฒิการศึกษา
M.A. (English) ๒๕๕๑ University Of Pune
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก ,บาลีประโยค ๑ – ๒

4. ชื่อ นายดำรงค์ มหนิธิวงศ์ รายละเอียด

นายดำรงค์ มะปะวงศ์

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
ก.ศบ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
นักธรรมเอก,บาลีประโยค ๑ – ๒

5. ชื่อ ผศ.ดร. อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม รายละเอียด

ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ๒๕๔๐ Nagpur University (India)
ปริญญาโท ๒๕๓๑ Nagpur University (India)
ปริญญาตรี ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

ชื่อ นายบุญโชติ สุขนิกร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ