สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(English)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ความสำคัญของหลักสูตร
ความสำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการทูต ธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุขแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. ชื่อ ผศ.จุมพต อ่อนทรวง ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด

นายจุมพต อ่อนทรวง

วุฒิการศึกษา
M.A. (English) ๒๕๕๑ University Of Pune
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก ,บาลีประโยค ๑ – ๒

๒. ชื่อ นายดำรงค์ มหนิธิวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด

นายดำรงค์ มะปะวงศ์

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
ก.ศบ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
นักธรรมเอก,บาลีประโยค ๑ – ๒

๓. ชื่อ ผศ.ดร. อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด

ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ๒๕๔๐ Nagpur University (India)
ปริญญาโท ๒๕๓๑ Nagpur University (India)
ปริญญาตรี ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค

๔. ชื่อ นายจิรพจน์  ขวัญคง อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2550,มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2548,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก แม่กองธรรมสนามหลวง

๕. ชื่อ ผศ.สุทัศน์  อาสนาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด

นายสุทัศน์ อาสนาชัย

วุฒิการศึกษา
M.A.(Linguistics),2542,University Of Mysore (ประเทศอินเดีย)
พธ.บ. (การสอนสังคม),2540,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๕ ประโยค