ผศ.จุมพต อ่อนทรวง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คนที่๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายจุมพต อ่อนทรวง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A.Master of Arts in English (English)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University of Pune ประเทศอินเดีย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น,ภาษาอังกฤษชั้นสูง,ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ,วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ,การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ,ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง