เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

คือ “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต

คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”