สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Public Administration)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Public Administration)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการปกครองและการบริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักูสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการบริหารงานภาครัฐให้แก่นิสิต โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์การบริหาร โดยเฉพาะความรู้ทางการบริหาร การออกแบบและการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารโครงการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้งการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชียวชาญในปรัชญา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาได้อย่างแตกฉาน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ปรัชญาและพัฒนาชีวิตและสังคม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระศรีรัตนมุนี รศ.ดร. (ชื่อเดิม พระมหาขวัญรัก มหาวายาโม) รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๙ ประโยค,แม่กองบาลีสนามหลวง

๒. พระครูรัตนสุตาภรณ์ ผศ.ดร. (ชื่อเดิม พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน) รายละเอียด

12282834_1092403097466004_2000615648_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก แม่กองธรรมสนามหลวง

๓. พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม),ดร. รายละเอียด

sutep

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ๒๕๕๖,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค

๔. ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์ รายละเอียด

12272722_1092403514132629_644968624_n

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ๒๕๔๕,มหาวิทยาลัยนเรศวร
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๔ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม

๕. นายสมปอง สีชมพู รายละเอียด

12294819_545160462301152_6430846028096336624_n

วุฒิการศึกษา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๓,มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ.(จริยศึกษา) ๒๕๕๑ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,แม่กองธรรมสนามหลวง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางสาว…..

123

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณทิต) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม