สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสำคัญ
มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วน สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได้
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระราชรัตนสุธี รศ.ดร. (ชื่อเดิม พระมหาขวัญรัก มหาวายาโม) รายละเอียด

12282882_1092403490799298_126742580_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๙ ประโยค,แม่กองบาลีสนามหลวง

๒. พระครูรัตนสุตาภรณ์ ผศ.ดร. (ชื่อเดิม พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน) รายละเอียด

12282834_1092403097466004_2000615648_n

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๖ ,มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก แม่กองธรรมสนามหลวง

๓. พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม),ดร. รายละเอียด

sutep

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ๒๕๕๖,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค

๔. ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์ รายละเอียด

12272722_1092403514132629_644968624_n

วุฒิการศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ๒๕๔๕,มหาวิทยาลัยนเรศวร
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๔ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๓,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นักธรรมเอก,เปรียญธรรม

๕. นายสมปอง สีชมพู รายละเอียด

12294819_545160462301152_6430846028096336624_n

วุฒิการศึกษา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) ๒๕๕๓,มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ.(จริยศึกษา) ๒๕๕๑ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักธรรมเอก,แม่กองธรรมสนามหลวง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางสาว…..

123

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณทิต) ๒๕๕๗,มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม