ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและปรัชญาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจิตใจ สังคม และการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักที่สำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ ภาษา มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

2. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับคณะสงฆ์ และสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรทางการวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

3. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความร่วมมืออันดีแก่การบริหารกิจการคณะสงฆ์และสังคม ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

4. มุ่งส่งเสริมการศึกษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคล องค์กรและสังคม ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ok_Phrakiew_red_02
1.  พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักร วางเป็นฉากเบื้องหลัง
MCU-LOGO
2. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกร
ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรบาลีว่า ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต ด้านล่างมีอักษรว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”