หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำหรับบรรพชิต จำนวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่
๑. สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตร ๔ปี)
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ปี)
๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ปี)
๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ปี)
๕. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ๔ปี)
๖. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร ๔ปี)
 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสำหรับ สำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร ๓ปี)
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๓ปี)
๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ปี)
๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ปี)
๕. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ๓ปี)
 
หลักสูตรประกาศนียบัตร สำหรับบรรพชิต จำนวน ๒ หลักสูตร
๑. ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
๒. ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)