สาขาวิชา การสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑
 • ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai Language

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ.(การสอนภาษาไทย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai Language)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed.(Teaching Thai Language)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการมีจิตวิทยาของความเป็นครู และมีจิตสำนึกในการบริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาไทย
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาไทยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระครูอมรธรรมบัณฑิต (ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม) รายละเอียด

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี ศน.บ (การสอนภาษาอังกฤษ) วิชาโท ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ๑
ปริญญาโท กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลำยอง สำเร็จดี รายละเอียด

ผศ.ลำยอง สำเร็จดี

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาไทย)

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดธิดา พ่วงเฟื่อง รายละเอียด

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (การประกันคุณภาพการศึกษา)
กศ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

๔. นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย รายละเอียด

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
กศ.ม. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้