สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Philosophy

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(ปรัชญา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Philosophy
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(Philosophy)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันมั่นคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางปรัชญาและประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและวิชาการทางด้านปรัชญา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านปรัชญา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้กิดการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชียวชาญในปรัชญา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาได้อย่างแตกฉาน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ปรัชญาและพัฒนาชีวิตและสังคม

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา ดูรายละเอียด

๒. ผศ.ดร.ภูวเดช สินทับศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชา ดูรายละเอียด

๓. พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ ดร. อาจารย์ประจำสาขาวิชา ดูรายละเอียด

๔. นายชัยรัตน์ ทองสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา รายละเอียด