พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา คนที่ ๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๔

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑-๗,ปรัชญาเบื้องต้น,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธปรัชญา,พระพุทธศาสนากับปรัชญา,ธรรมนิเทศ,หลักพุทธธรรม,สัมมนาพระพุทธศาสนา,พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม,พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – ญาณวิทยา : แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
– การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในองค์พระพุทธชินราช
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์  
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธปรัชญา
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ