ศูนย์บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts Buddhist Studies
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A.(Buddhist Studies)

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
บัณฑิตศึกษา อาคารพระชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฎฺโฐ เทวมานุเส. แปลว่า ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด ในหมู่เทวดาและมนุษย์
ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีทั้งวิชชาและจรณะ เชี่ยวชาญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางพระพุทธศาสนา
  • เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถวิเคราะห์และประยุกต์หลักธรรม เพื่อประโยชน์ในการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บัณฑิตศึกษา คลิ๊กดูที่นี้

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

๑. พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. รายละเอียด
รก.ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Clip_4

วุฒิการศึกษา
ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล รายละเอียด

Clip_4

วุฒิการศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (Philosophy) University of Mysore, India
พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
น.ธ.เอก แม่กองธรรมสนามหลวง

๓. ดร.เจริญ มณีจักร์  รายละเอียด

Clip_4

วุฒิการศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คบ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

๔. พระครูสิริรัตนานุวัตร ,ดร.,รศ. รายละเอียด

Clip_4

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Phil.) Banaras Hindu University, India
พธ.ม.(ปรัชญา) มจร.ส่วนกลาง
พธ.บ.(อังกฤษ) มจร.ส่วนกลาง
ป.ธ. ๕ แม่กองบาลีสนามหลวง