นายสุนทร สุขทรัพย์ทวีผล อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คนที่๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายสุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาสังคมวิทยา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A. (Philosophy)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University of Mysore ประเทศอินเดีย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน อภิปรัชญา,ญาณวิทยา,สุนทรียศาสตร์,ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่,ปรัชญาเบื้องต้น,ศาสนาทั่วไป,ตรรกศาสตร์เบื้องต้น,เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา,จริยศาสตร์,พุทธศาสนามหายาน,ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  ร่วมวิจัย : พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม,กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท,วิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฎในสุภาษิตพระร่วง
บทความวิจัยร่วมเรื่อง The Ameletic Small Buddhalmages: Concepts,History and Cultural Development
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง