Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอสำรวจการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🚩ขอให้นิสิตทุกท่าน กรอกข้อมูล ในระบบกูเกิลฟอร์ม ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩เรียน/เจริญพร คณาจารย์ทุกท่าน 🚩วันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 🚩ขอให้คณาจารย์ทุกท่าน ▪️กรุณาแจ้งนิสิตได้รับทราบ▪️นัดวัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 🚩ได้ประชุมร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยฉีด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 🚩กำหนดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 5…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

🚩ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 🚩ขอนัดประชุมบุคลากร เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 🚩วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 🚩เวลา 19.00 น. 🚩ด้วยระบบออนไลน์ ▪️คณะกรรมการตรวจประเมิน1.พระราชรัตนสุธี, รศ ดร.…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

▪️เรียน/เจริญพร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรทุกท่าน ▪️สำนักงานวิชาการ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร เรื่อง ให้ออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ▪️โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Photochop หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถส่งไฟล์เข้าโรงพิมพ์ได้ ▪️สำนักงานวิชาการ จะส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขต…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ในนามผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​และ​นิสิต​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​ ขอแสดง​ความ​ยินดี​กับ ผศ.ดร.ป​ระพัฒน์​ ศรีกูลกิจ อาจารย์​ประจำวิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​ ในโอกาส​ที่ได้รับคำสั่ง​แต่งตั้ง​ดำรงตำแหน่ง​ทางวิชาการเป็น ​”รอง​ศาสตรา​จารย์ ” ในสาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา สภา​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ได้มีมติอนุมัติ​ ในคราวประชุม​ครั้ง​ที่​ ๘/๒๕๖๓​…

1 2 3 8