พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คนที่๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. (ชุมพร จารุวณฺโณ/กวางทอง)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศน.ด.ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ธรรมะภาคปฏิบัติ๕,พระพุทธศาสนาเถรวาท,ธรรมะภาคปฏิบัติ๒,ธรรมะภาคปฏิบัติ๓,ธรรมะภาคปฏิบัติ๗,พระสูตรมหายาน,แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา,พุทธศาสนากับสตรี,จิตวิทยาศาสนา,ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ,พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ,พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์,กรรมฐาน,พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน,มนุษยปรัชญา,สัมมนาพระพุทธศาสนา,พระไตรปิฎกศึกษา,พุทธศิลปะ,การศึกษาเฉพาะเรื่องในพุทธปรัชญา,พุทธปรัชญาการศึกษา,วิทยานิพนธ์,การบริหารศาสนสมบัติ,ศาสนาทั่วไป,พุทธจริยศาสตร์,ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย,การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา,ศึกษาอิสระทางปรัชญา,จิตวิทยาสำหรับครู,การบริหารจิตและเจริญปัญญา,ธรรมประยุกต์,ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  วิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเถรวาท,พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม,ร่วมวิจัยเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา,วิจัยเรื่อง พุทธกระบวนทัศน์กับวิถีปฏิบัติของพระมหาเถระในสังคมไทย,บทความวิจัยเรื่อง The Ameletic Small Buddha Images: Conceps,History and Cultural Development,แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเถรวาท
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ