พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย คนที่๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสิริรัตนานุวัตร ดร. (ทวี ฐานวโร/อ่อนปัสสา)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๕
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  Ph.D. /สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๓๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยบานารัส ฮินดู ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ปัญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ,อภิปรัชญา,ตรรกศาสตร์เบื้องต้น,ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์,สุนทรียศาสตร์,พุทธปรัชญาเถรวาท ๑-๒,ศาสนาปรัชญา,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่,ปรัชญาอินเดียสมัยใหม่,ธรรมนิเทศ,พุทธปรัชญา,ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา,ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา,สัมมนาวิทยานิพนธ์,English
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  การศึกษาเชิงตีความพุทธธรรมที่ปรากฎในพุทธศิลปกรรม,รูปแบบการเรียนการสอนวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔,ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา,The Roles of Buddhist Ethics in the Preservation and Development of the Environment
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๕๔๑
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ