นายเจริญ มณีจักร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คนที่๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๔

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายเจริญ มณีจักร์ ดร.
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพลศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต/สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน สัมมนาพระพุทธศาสนา,ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา,สัมมนาวิทยานิพนธ์,คลินิกวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  ร่วมวิจัยเรื่อง : พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม, วิจัยเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท,บทความวิจัยร่วม The Ameletic Small Buddha Images: Concepts,History and Cultural Development,บาทความวิจัยเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๕๕๗
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง