พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาปรัชญา คนที่ ๑


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (ประมวน จนฺทาโภ-พานิช)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน ๒ ปี
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ,บาลีเสริม,พระวินัยปิฎก,ตรรกศาสตร์เบื้องต้น,การปกครองคณะสงฆ์ไทย,ธรรมบทศึกษา,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่,ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง,ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย,พุทธปรัชญามหายาน,อภิปรัชญา,ศึกษาอิสระทางปรัชญา
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในองค์พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก,สติปัฎฐานกับการป้องกันภาวะซืมเศร้าของผู้สูงอายุ,พุทธจริยศาสตร์: แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ