นายภูวเดช สินทับศาล ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาปรัชญา คนที่ ๓

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายภูวเดช สินทับศาล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๖๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน ๓ ปี
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ประวัติพระพุทธศาสนา,พุทธปรัชญาเถรวาท,ศาสนาทั่วไป,ปรัชญาสังคมและการเมือง,รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก,ปรัชญาพุทธเถรวาท,หลักพุทธธรรม,พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย,ญาณวิทยา,พุทธจริยศาสตร์,ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น,ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่,ปรัชญาเปรียบเทียบ,ศึกษาอิสระทางปรัชญา,จิตวิทยาสำหรับครู
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท
– พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรม
– ญาณวิทยา : แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
– การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก
– วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา
– การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในองค์พระพุทธชินราช
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล – ปรัชญาเปรียบเทียบ
– พุทธจริยศาสตร์
– ปรัชญาสังคมและการเมือง
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๕๕๖
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ