นายชัยรัตน์ ทองสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา คนที่ ๕


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๕

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายชัยรัตน์ ทองสุข
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาไทย
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา,บาลีไวยากรณ์ ๓-๔,พระสุตตันตปิฎก,ธรรมนิเทศ,พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม,พุทธปรัชญามหายาน,พระไตรปิฎกศึกษา,ปรัชญาไทย,พระวินัยปิฎก,พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์,นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก,วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา,สัมมนาปัญหาปรัชญา,ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก,พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – ญาณวิทยา : แนวคิดและหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเซียลมีเดีย
– การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในองค์พระพุทธชินราช
– วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธปรัชญา
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ