นายจิรพจน์ ขวัญคง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คนที่ ๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายจิรพจน์ ขวัญคง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศศ.ม.ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษเบื้องต้น,ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ,การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์,การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย  
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง