นายดำรงค์ มหนิธิวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คนที่๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๔

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายดำรงค์ มหนิธิวงศ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๑๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ,โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ,การแปลระดับสูง,หลักการแปล,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ,ภาษาศาสตร์สำหรับครู,ภาษาอังกฤษชั้นสูง
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ มกราคม ๒๕๔๕
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง