ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คนที่๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๕

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาภาษาอังกฤษ)
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายสุทัศน์ อาสนาชัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาการสอนสังคม
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A.Master of Arts in Linguistics (Linguistics)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๓
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University Of Mysore
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น,บาลีไวยากรณ์ ๑,๒,การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์,บาลีไวยากรณ์เสริม,ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ,แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็นบาลี,ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ