ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฐ์ใจงาม อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คนที่๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.อภิพัธน์ วิศิษฐ์ใจงาม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๖
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A.Master of Arts in Linguistics (Linguistics)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University Of Nagpur ประเทศอินเดีย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Ph.D.Doctor of Philosophy in Linguistics (Linguistics)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University Of Nagpur ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์สำหรับครู,ภาษาศาสตร์เบื้องต้น,ภาษาศาสตร์ภาษาไทย,ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษเบื้องต้น,ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ มกรคาคม ๒๕๔๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ