นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๒

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๘
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ประวัติศาสตร์โลก,เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ,เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา , โลกกับสิ่งแวดล้อม, การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย นายไสว แก้วเกตุ,นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง และพระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (๒๕๖๑).การพัฒนา
ศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก”.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์ -กิตติศักดิ์ แท่งทอง.“แนวคิดในการน าเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ” มจร พุทธชินราชปริทรรศน์. ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๓, (กันยายน – ธันวาคม ปี ๒๕๖๐) : ๔๙ – ๖๒

-กิตติศักดิ์ แท่งทอง, พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์), ไสว แก้วเกตุ, สริญญา มารศรี, กนกวรรณ ขอบทอง, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อยุธยา. ปีที่ 17, ฉบับที่2, ( 30 มกราคม 2561 ): 115-1๒๗

-กิตติศักดิ์ แท่งทอง,“แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อปฏิรูปโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ( MCU Nan Cangress II )“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, ( ๙ กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๖๘ – ๒๗๖

-กิตติศักดิ์ แท่งทอง. “การนำเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ”งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Buddhabanya Congress I ) “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ปีที่ 1, ฉบับที่ ๑, ( ๑๐ พฤศจิกายน 2561 ): 11๒-1๒๑

– ตำรา/หนังสือ/งานแปล -นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง.(๒๕๖๐). ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาทรัพยากร.พิษณุโลก : โรงพิมพ์
โฟกัสปริ้นส์ติ้ง.(๒๑๐ หน้า).

-นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง.(๒๕๖๑).ประวัติศาสตร์โลก.พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัสปริ้นส์ติ้ง.
(๓๕๐ หน้า).

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ