Browsing: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ไม่มีหมวดหมู่
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ▪️ให้มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ ๗-๑๒ และ ๑๔-๑๙…

ไม่มีหมวดหมู่
0

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช…

1 2 3