ขอถวายมุทิตา​สักการะ​พระราช​รั​ตน​สุธี, ดร. ผู้อำนว​ยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​ ในโอกาส​ที่ได้รับคำสั่ง​แต่งตั้ง​ดำรงตำแหน่ง​ทางวิชาการเป็น​” รอง​ศาสตรา​จารย์ ” ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศาสน​ศาสตร์

0

ในนามผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​และ​นิสิต​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​ ขอถวายมุทิตา​สักการะ​พระราช​รั​ตน​สุธี, ดร. ผู้อำนว​ยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ชินราช​ ในโอกาส​ที่ได้รับคำสั่ง​แต่งตั้ง​ดำรงตำแหน่ง​ทางวิชาการเป็น​” รอง​ศาสตรา​จารย์ ” ในสาขาวิชา​รัฐประ​ศาสน​ศาสตร์

สภา​มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ ได้มีมติอนุมัติ​ ในคราวประชุม​ครั้ง​ที่​ ๘/๒๕๖๓​ วัน​พฤหัสบดี​ที่ ๒๗ เดือน​สิงหาคม​ พ.ศ.๒๕๖๓

Share.

About Author