Author admin

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ไม่มีหมวดหมู่
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
0

โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมใจพัฒนาชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ.วัดกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป…

1 2 3 28