กำหนดการ พิธีต้อนรับ สมณศักดิ์ – พัดยศ “ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์

0

กำหนดการ พิธีต้อนรับ สมณศักดิ์ – พัดยศ “ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ให้ พระธรรมเสนานุวัตร (รองเจ้าคณะภาค๕,เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร,ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) ขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ “พระพุทธิวงศมุนี”
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ให้ พระศรีรัตนมุนี (เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชรัตนสุธี”  ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระวิหารหลวง พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย

Share.

About Author