(ต่อ๒) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๘ (๑) ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติก่อนนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ปร.4#2

Share.

About Author