คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

0
Share.

About Author