โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก “กิจกรรม ๑๐๘ ปี แห่งการสวรรคต” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

0

Share.

About Author