ประกาศรับสมัครสอบ บุคลากรสายวิชาการ และสายวิชาชีพ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559

0
[gview file=”https://pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ประกาศร_บสม_ครสอบค_ดเล_อก-ตำแหน_ง-อาจารย_พ_ทธศาสนา-และ-จนท.ก_จการน_ส_ต.pdf”]
Share.

About Author