พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๖๐
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา,เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่ , ภูมิศาสตร์กายภาพ, นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ,ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, รัฐศาสตร์เบื้องต้น,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ นายไสว แก้วเกตุ, นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง และพระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (๒๕๖๑). “การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก”.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์ พ.ศ.๒๕๖๐ พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์) “การเกษตรยุคใหม่สู่การแปลงเปลี่ยนตามวิถีคุณธรรม”
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน, น่าน. ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๑, ( ๔ กันยายน ๒๕๖๐) : ๔๑๕-๔๒๗

พ.ศ.๒๕๖๑ พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์), ไสว แก้วเกตุ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ขอบทอง,สริญญา มารศรี, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,อยุธยา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2,( 30 มกราคม 2561 ): 115-1๒7

พ.ศ.๒๕๖๑ พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์) “การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้นตามแนวคิด
พหุวัฒนธรรม”งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ( MCU Nan Cangress II )“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน Thailand 4.0”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒,( ๙ กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๐๗ – ๒๑๘

– ตำรา/หนังสือ/งานแปล พ.ศ.๒๕๖๐ พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์).(๒๕๖๐). ภูมิศาสตร์ประเทศไทย.พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัส
ปริ้นส์ติ้ง. (๒๕๐ หน้า).
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ