นางสาวสริญญา มารศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๓


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๓

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นางสาวสริญญา มารศรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ธุรกิจ
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา บัณฑิตบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน รัฐศาสตร์เบื้องต้น,การวิจัยทางสังคม,สัมมนาสังคมศึกษา,การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,ภูมิศาสตร์อาเซียน , การพัฒนาหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ นางสริญญา มารศรี และนางกนกวรรณ ขอบทอง. (๒๕๖๑). “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านประกอบการ SME ขนาดย่อยโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตำบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์ พ.ศ.๒๕๖๑ สริญญา มารศรี, กนกวรรณ ขอบทอง, พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์), ไสว แก้วเกตุ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,อยุธยา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, ( 30 มกราคม 2561 ) : 115 – 1๒๗

พ.ศ.๒๕๖๑ สริญญา มารศรี,“แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ( MCU Nan Cangress II )“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, ( ๙ กันยายน ๒๕๖๑) : ๔๒๗ – ๔๔๐

– ตำรา/หนังสือ/งานแปล พ.ศ.๒๕๖๐ สริญญา มารศรี.(๒๕๖๐).เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัสปริ้นส์ติ้ง. (๒๗๐ หน้า).
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ