นายไสว แก้วเกตุ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คนที่ ๑

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๑

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายไสว แก้วเกตุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาสังคมศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๒
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต / สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๙
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
– ปีที่จบการศึกษา
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑,การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒,การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑,การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒,การปกครองส่วนท้องถิ่น, ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ นายไสว แก้วเกตุ,นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง และพระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (๒๕๖๑).การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์ พ.ศ.๒๕๖๐ ไสว แก้วเกตุ. “พระธรรมเสนานุวัตรกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา”
มจร พุทธชินราชปริทรรศน์. ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๑, (มกราคม – เมษายน ปี ๒๕๖๐) : ๓๗ – ๔๘

พ.ศ.๒๕๖๑ ไสว แก้วเกตุ, สริญญา มารศรี, กนกวรรณ ขอบทอง, พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์),กิตติศักดิ์ แท่งทอง, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อยุธยา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2,( 30 มกราคม 2561 ): 115 – 1๒๗

พ.ศ.๒๕๖๑ ไสว แก้วเกตุ,“สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการการเรียนรู้” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ( MCU Nan Cangress II )“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, ( ๙ กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๗๗ – ๒๙๐

– ตำรา/หนังสือ/งานแปล พ.ศ.๒๕๖๐ ไสว แก้วเกตุ.(๒๕๖๐).การปกครองส่วนท้องถิ่น.พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัสปริ้นส์ติ้ง.(๒๒๐ หน้า).
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ