รศ.ดร.ปัญญา นามสง่า อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาปรัชญา คนที่ ๒


อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ ๒

รายการ ข้อมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา รองศาสตราจารย์ / สาขาวิชาปรัชญา
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายปัญญา นามสง่า
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Master Of Arts Program in Philosophy (Philosophy)
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา ๒๐๐๒ (๒๕๔๔)
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา University Of Madras,ประเทศอินเดีย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
– ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / สาขาวิชาศาสนา
– กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  สังคมศาสตร์
– ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๖๑
– ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำการสอน
– จำนวนปีที่ทำการสอน ๑๗ ปี
– ชื่อรายวิชาที่ทำการสอน ประวัติพระพุทธศาสนา,พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,ศาสนาทั่วไป,ปรัชญาไทย,ปรัชญาเบื้องต้น,ปรัชญาเปรียบเทียบ,ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ,ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น,สัมมนาปัญหาปรัชญาพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
ผลงานทางวิชาการ
– งานวิจัย / บทความวิจัย – การศึกษาวิเคราะห์คำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับป่า,การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฎในพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก,วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา
– บทความวิชาการ / บทความปริทัศน์ The Concept Of Charity in Buddhism Philosophy,มนุษย์ในทรรศนะปรัชญาและพุทธปรัชญา
– ตำรา/หนังสือ/งานแปล ศาสนาเบื้องต้นทั่วไป,การบริหารงานคณะสงฆ์,พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม,ปรัชญาพุทธมหายาน,พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์,พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,ปรัชญาการศึกษา,ปรัชญาไทย,พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย,ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก,จิตวิทยาในพระไตรปิฎก
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน ๒๕๔๘
ประเภท (ประจำ/อัตราจ้าง) ประจำ